Denizcast

Denizciler Dökümcülük San.ve Tic.A.Ş. kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna önem vermektedir ve 07.04.2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ilişkili olduğu tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel veriler aşağıda sayılı haller çerçevesinde KVKK ve diğer mevzuatlara uygun şekilde işlenmektedir. KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen kişiler bu aydınlatma metnini inceleyerek Denizciler Dökümcülük tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanan kişisel verilerin neler olduğunu, ne amaçla işlendiği, aktarımı durumunda kimlere aktarıldığı, toplanma sebebi, imha edilmesi ve anonimleştirilmesine hakkında bilgi edinebilirler. Ayrıca kişisel verilere ilişkin hakları hakkında da bilgilere aydınlatma metni ile ulaşabilirler. Bu aydınlatma metni Denizciler Dökümcülük Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nün özet bir bilgilendirme metnidir. Ayrıca kişisel verilerin korunması açık rıza onay metni de bu prosedürün ayrılmaz bir parçasıdır.

1. Kişisel Veriler Nelerdir?
KVKK bağlamında, kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. İsim, e-posta adresi, posta adresi, doğum tarihi, TC Kimlik Numarası, cinsiyet, vb bilgiler olarak örneklendirilebilir.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları?
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Başlıca Kişisel Veri işleme amaçlarımız;
• 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar gereği çalışan özlük dosyalarının oluşturulması
• Çalışan Adaylarının başvuru kayıtlarının doğru şekilde takip edilmesi.
• 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar gereği alt işveren kayıtlarının takibi
• İşyeri Güvenlik Kuralları gereği ziyaretçi kayıtlarının takibi
Kişisel Verilerin işlenmesinde uyulan ilkelerin başlıcaları;
• Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına uygunluk
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma
• Belirli, Açık ve meşru amaçlar için işlenme
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
İlgili kişilere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. İstisna olarak; KVKK ve diğer yasal mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlara bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kuruma aktarılabilir. Bu konudaki düzenleme tüm detayları ile 6698 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedüründe açıkca kayıt altına alınmıştır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda yukarıda sayılı amaçlar ve ilkeler doğrultusunda toplanır, işlenir, muhafaza edilir ve gerektiğinde yasal mevzuat sınırları çerçevesinde aktarılabilir.

5. Çerez Politikası
Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde web sitesinin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplamamaktadır
6. Kişisel Verilen Korunmasına Yönelik Kişilerin Hakları
Kişisel Veri Sahibi olarak Denizciler Dökümcülük San.ve Tic. A.Ş. ilgili yönetim birimine başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği ile ilgili bilgi talep etme
• Aktarılması halinde aktarılan 3.kişileri bilme
• Yanlış veya eksik işlenen bir veri var ise düzeltilmesini isteme
• Kişisel Verilerin Korunması hakkında kanunun 7.maddesi öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme
• Silme, düzeltme ya da yok etme işlemi yapılması halinde 3.kişilere bilgi verilmesini isteme
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun çıkması durumunda itiraz etme
• Kanuna aykırı bir işleme sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği ile ilgili bilgi talep etme
• Kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amaca uygun olup olmadığını öğrenme,
haklarına sahiptir.
Hakların kullanımı ile ilgili taleplerin ilgili kişi tarafından “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” ile veri sorumlusuna bildirimde bulunması ile süreç başlatılacaktır. Başvuruların kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu hususlar aşağıda bilginize sunulmaktadır;
• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
• Tebligata esas yerleşim yeri adresi ile iletişim telefon numarası (kullanıyorsa e-posta adresi)
Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile talep edilen hakka yönelik açıklamalar içeren talep dilekçesi Çoraklar Mh. 5012 Sk. No:39 Aliağa/İzmir adresine gönderilebileceği gibi noter kanalıyla veya [email protected] mail adresine de iletilebilecektir.